Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, tarih, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.
   
 2. Ulusal, uluslararası, ulusüstü ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak analiz eder, yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
   
 3. İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
   
 4. Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, ödev gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.
   
 5. Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.
   
 6. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
   
 7. Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
   
 8. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
   
 9. Akademik ve profesyonel ortamlarda, Türkçe ve İngilizce (ve bir bölgesel dilde), yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.
   
 10. Ulusal ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce (veya bir bölgesel dilde) yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.
   
 11. Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
   
 12. Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
   
 13. Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
   
 14. Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.
   
 15. Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
   
 16. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.
   
 17. Toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.