Bölüm Politikaları

Liderlik, Yönetim Ve Kalite Politikaları

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri Üniversitemizin ve Fakültemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Yönetimde sürekliliği sağlamak için Bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Bölüm öğretim elemanları ve öğrencisiyle toplantılar düzenli olarak yapılır.
 • Kalite gelişiminde; şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalınır.

Eğitim Ve Öğretim Politikaları

 • Öğretim programları küresel eğitim politikalarına yönelik ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanır ve güncellenir.
 • Tecrübe ve birikime sahip bir akademik kadro ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülür.
 • Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin ve istihdam piyasasının beklentileri ile alanlarının ihtiyaçları birlikte gözetilir.
 • Üniversitenin, Fakültenin ve bölümün misyon ve vizyonunu destekleyen araştırma ve uygulamalar teşvik edilir.

Araştırma Ve Geliştirme Politikaları

 • Nitelikli uluslararası ve ulusal bilimsel araştırma yapılır.
 • Öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimiz bölümümüz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya ve araştırmalarını nitelikli yayınlara dönüştürmeye teşvik edilir.
 • Diğer üniversiteler ve kuruluşlarla hem ulusal hem de uluslararası ortak araştırma projeleri yürütülür.
 • Araştırma olanaklarının çeşitleri ve bunlara katılım süreçleri konusunda akademik personelin düzenli olarak bilgilendirilmesine önem verilir.

Toplumsal Katkı Politikaları

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarına sunulacak katkılar göz önünde bulundurulur.
 • Bölümümüz, toplumsal meselelerin çözümüne katkı sunmayı amaçlar.
 • Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin topluma hizmet kapsamındaki faaliyetlere katılımları teşvik edilir ve topluma hizmet faaliyetleri desteklenir. 

Uluslararasılaştırma Politikaları

 • Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin Erasmus+ programı kapsamında öğrenim ve öğretim hareketliliği yapmaları desteklenir.
 • Uluslararası meslek dernekleri ve kuruluşlarla bağ kurulur.
 • Öğretim üyeleri uluslararası projelerde yer almaya ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapmaya teşvik edilir.
 • Üniversitemizin belirlediği çerçeveye uygun yurtdışı öğrenci sayısı ve nitelikliliği artırmayı amaçlar.